обратно към блога
европейско финансиране за естетичния сектор

Европейско финансиране 2021/2027 Как може да се възползват бюти бизнесите?

европейско финансиране за естетичния сектор

Над 1 824,3 млрд. евро са отделени за бизнесите през новия програмен период – 2021/2027. Очаква се в периода 2021 г. – 2022 г. българското правителство да обяви новите програми за еврофинансиране. Те ще отварят врати на много бизнеси да инвестират в себе си, за да станат по-конкурентноспособни и да реализират целите и идеите си. Физически и юридически лица в сектора на медицината и естетичните услуги  имат изключителната възможност да се възползват от безвъзмездно финансиране по оперативни програми като ОПИК, ПРСР и ОПРЧР през новия програмен период.

Възможностите пред бюти бизнеса

Възможностите пред бюти бизнеса на няколко.

На първо място – мярка 6.4 “Инвестиции в неземеделски дейности“ по „Програма за развитие на селските райони“. Мярката отделя специално внимание на развитието на здравните и социалните услуги и дава рядката възможност единична лекарска практика или малък медицински център /до 9 души персонал/ да се възползва от финансиране. Действащи и новосъздадени лекарски и стоматологични практики могат да получат до 75% безвъзмездна помощ за инвестиции в оборудване, инструменти, дейности за ремонт и реконструкция на медицински центрове и кабинети, както и закупуване на специализиран софтуер. Допустими кандидати по мярка са само микропредприятия.

На следващо място „Оперативна програма иновации и конкурентоспособност“. По нея фирмите в сектора могат да се възползват от финансиране до 90 % и до близо 2 000 000 лева помощ за закупуване на оборудване за дейността си, специализиран софтуер и въвеждане/разработване на иновации за съществуващи предприятия. По програмата се финансират и проекти за стартиращи фирми, като се поемат разходи за наеми, машини, възнаграждения и други свързани с осъществяването на предприемаческата идея.

За да кандидатстват фирмите е необходимо да са съществуващи юридически лица с поне 3 годишна история и с неземеделски код на икономическа дейност. Фирмите трябва да отговарят на категория на предприятието – микро /до 9 души/, малко /до 50 души/ или средно / до 250 души/.

Стартиращите бизнеси трябва да са регистрирани най-много 12 месеца преди датата на кандидатстване и да са с неземеделски код на икономическа дейност.

И накрая, но не на последно място са възможностите по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Те са свързани със запазване на персонала, подобряване условията на труд и провеждане на квалификационни и дигитални обучения за заетия персонал. По тези програми помощта достига 100 %.

Процесът на оценка до одобрение на проекта трае от 3 до 6 месеца. А изпълнението на проектите/ закупуването на активите/ – от 12 до 36 месеца, в зависимост от това дали се залага строителство.

След одобрението на проекта

След одобрение на проекта се сключва  административен договор с министерството и започва изпълнението на проекта /закупуване на заложените в проекта активи/. Ако е необходимо се извършват публични покани или директно закупуване. След приключване на проекта има мониторингов период / 3 години за проекти без строителство и 5 години за проекти, включващи строителство/, през който се следят финансовите показатели/ приходи и печалба/, заложени в бизнес плана на проекта, изготвен на етап кандидатстване. 

Изплащането на грандовете

Има три варианта на изплащане на грандовете.

  1. Авансово плащане – до 50%, в зависимост от условията на програмата, за което се изисква банкова гаранция.

  2. Междинни плащания – на база на представени фактури за вече извършени разходи по проекта.

  3. Окончателно плащане. Бенефициентът поема цялото закупуване на активите, заложени в проекта и след представяне на разходооправдателни документи пред министерството му се изплаща безвъзмездната финансова помощ по административния договор.

Ако бенефициентът не разполага със собствени средства за осъществяване на дейностите/разходите/ по проекта е възможно да се възползва от банков кредит. В този случай съветваме клиентите да се обърнат към кредитен консултант.

Конкурентоспособността и ефективността на една фирма зависят от правилно формулираните идеи и правилния избор на възможността за финансирането им. Вашите идеи и мечти за развитие на бизнеса Ви могат да станат реалност, чрез кандидатстване по предстоящите процедури през новия програмен период – 2021-2027.


Ако искате да разберете повече за възможностите за европейско и банково финансиране в бюти сектора, заповядайте на деветото издание на Medical Aesthetic Business Forum. Ще ви срещнем с Галя Менова , експерт с повече от 14 години опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. По време на лекцията ѝ „Възможности на бюти бизнеси по европейски програми.“ ще научите:

  • Как да кандидатствате за европейско финансиране в бюти сектора?
  • Какви са опциите за безвъзмездна помощ за бизнеса по европейски програми?
  • Какви са условията на банките и как да открием най-изгодните?

Очакваме ви на деветото издание на Medical Aesthetic Business Forum , което ще се проведе от 18 – 20 септември 2022 г., в Wave Resort Поморие. Разгледайте цялата програма и закупете билет от тук.

Следваща статия

ИСКАТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ОЩЕ СТАТИИ?
Запишете се за нашия бюлетин!

Пишете ни