Политика за защита на личните данни

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтa bulmed.bg (наричано по-долу само „Bulmed“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Bulmed, с който получавате правото да използвате услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Bulmed. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa на Bulmed.

Потребителите получават правото да използват услугите на bulmed.bg, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.
II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на сайта.
– получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Bulmed се намира в договорни отношения и от името на което Bulmed има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Bulmed. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от BulMed. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Поверителност

Bulmed може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на партньори и клиенти, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху материали и статии разположение на сайта. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

V. Органичаване на отговорността

Bulmed прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Bulmed не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Bulmed полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Bulmed не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Bulmed не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в bulmed.bg, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Bulmed има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Bulmed си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

– Абонамент за списание Aesthetic Manager.
– Регистрация за получаване на информация за апаратите в сайта
– Препоръчване на статия
– Изпращане на лично съобщение
– Регистрация за уебинари
Bulmed си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

Bulmed си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 20.05.2018 г.