Политика за защита на личните данни на Бул Мед Консулт ЕООД

Информационно известие
Поверителност на личните данни при процедурата за подбор на персонал и
информация за кандидатите за работа
Администратор на личните ви данни:
Бул Мед Консулт ООД, ЕИК 201390039, София, ул. Баку 5А, Партер
Контактна информация за въпроси свързани с обработка на личните ви данни:
Адрес: София, ул. Баку 5А, Партер
Имейл адрес: [email protected]; [email protected]
Лични данни, обработвани за целите на подбора на персонал
Споделянето на личните Ви данни с Бул Мед Консулт ООД за цели, свързани с
подбора на персонал е напълно доброволно и става само по Ваше желание. Ако
обаче желаете кандидатурата Ви да бъде разгледана и да участвате в процеса по
набиране на персонал на Бул Мед Консулт ООД , е необходимо да ни предоставите
минимално количество информация, обобщено в автобиография, а именно:
● име (имена) и фамилия;
● Телефонен номер и имейл адрес;
● местоживеене (адрес за кореспонденция);
● образование;
● предишен професионален опит.
В случай че решите, по свое собствено желание, да включите по-голям набор от
данни в кандидатурата си, например препоръки от предишен работодател, снимка
или информация за Вашите интереси, Вие се съгласявате, че Бул Мед Консулт ООД
може да обработва тези допълнителни лични данни по време на процеса на
подбор. Ако не желаете Бул Мед Консулт ООД да обработва допълнителна лична
информация свързана с Вас, моля, не включвайте такава в своята кандидатура.
Освен горепосочената информация, за целите на подбора на персонал Бул Мед
Консулт ООД може да обработва всякаква допълнителна информация, която
споделяте по време на интервюта и тестове (напр. тест за владеене на език,
тестове за оценка на квалификация), провеждани като част от нашата процедура
по подбор.
Цели и правно основание на обработката на личните Ви данни
Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Бул Мед Консулт ООД за
следните цели:

 • Оценка на кандидатурата за работа и изпълнение на процедурите по подбор на

персонал: Бул Мед Консулт ООД може да обработва личните Ви данни с цел
разглеждане на кандидатурата Ви, управление на процеса по подбор на персонал,
оценка на квалификациите Ви и комуникация с Вас във връзка с кандидатурата Ви.
Тази обработка ще се изпълнява въз основа на Чл. 6, пар. 1 (б) от GDPR (Общия
регламент относно защитата на данните) – предприемане на стъпки по искане на
субекта на данните преди сключването на договор (трудов договор), както и въз
основа на Чл. 6, пар. 1 (е) от GDPR – легитимни интереси на администратора (Бул
Мед Консулт ООД – извършване подбор на персонал и запълване на свободни
работни позиции) и на субекта на данните (Вие – участие в процедурата по подбор
на персонал на Бул Мед Консулт ООД).

 • Бъдещи кампании по подбор на персонал: В случай че предоставите изрично
  съгласие на Бул Мед Консулт ООД пличните Ви данни могат да бъдат обработвани
  за целите на бъдещи процедури по подбор, вкл. преценка на това дали позиции,
  различни от тази, за която кандидатствате са по-подходящи за Вас, разглеждане
  на кандидатурата Ви за такива позиции и комуникация с Вас в тази връзка.
  Подобна обработка може да бъде извършена въз основа на Чл. 6, пар. 1 (а) от
  GDPR – изрично дадено от Вас съгласие.
 • Правни претенции: Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Бул Мед
  Консулт ООД и в случай на евентуални правни искове или жалби, с цел защита и
  упражняване на законните права и задължения на Бул Мед Консулт ООД .
 • Изпълнение на законови задължения: Бул Мед Консулт ООД може да обработва
  личните Ви данни и с цел спазване на законови задължения, като например да Ви
  информира за обстоятелства във връзка с Вашите права или със защитата на
  личните Ви данни, както и за водене на регистър и докладване на компетентните
  власти, ако е приложимо. Подобна обработка ще бъде извършена въз основа на
  Чл. 6, пар. 1 (в) от GDPR – спазване на законови задължения.
  Колко време ще се съхраняват личните Ви данни?
  Личните данни на кандидатите ще се обработват до края на процедурата по
  подбор, с която е свързана съответната кандидатура за работа, а след това може
  да бъдат съхранявани за не повече от 6 (шест) месеца след приключване на
  процеса по подбор.
  Ако е предоставено отделно съгласие, което позволява да обработва личните
  данни за бъдещи процедури по подбор на персонал, срокът за съхранение ще бъде
  упоменат във формуляра за съгласие. Вие имате правото да оттеглите съгласието
  си по всяко време.
  В случай на съдебен спор или производство, за които се изисква съхранение на
  данни и/или при поискване от компетентен държавен орган, данните могат да
  бъдат съхранявани за периоди, по-дълги от горепосочените, до окончателното
  уреждане на спора или прекратяване на производството пред всички инстанции.

Времето за съхранение може да варира и в зависимост от настъпили промени в
приложимото законодателство.

Не се извършва трансфер на данни извън територията на Европейското
икономическо пространство.
Какви са правата Ви във връзка с обработката на личните Ви данни?
Във връзка с обработката на личните Ви данни от страна на Бул Мед Консулт, Вие
имате следните права:
● право на информация – целта на настоящия информационен документ е да Ви
даде информация за обработката на личните Ви данни от страна на Бул Мед
Консулт ООД ,
● право да получите достъп до своите данни, включително да направите копия от
тях,
● право да поискате корекция в своите данни,
● право на заличаване (в случай че има правно основание за подобно заличаване),
● право да подадете жалба пред надзорния орган, отговарящ за защитата на
личните данни – надзорният орган за Република България е Комисията за защита
на личните данни, адрес: бул. Проф. Цветан Лазаров 2, София 1592,
● право да ограничите обработката на данни,
● право да уведомите трети страни за коригирането, заличаването или
ограничаването на обработката на личните Ви данни, в случай че последните са
предоставени на трети страни,
● право на преносимост на данните, ако е приложимо,
● право да не бъдете субект на решение, основано единствено на автоматична
обработка, включително профилиране. За да се избегне всякакво съмнение, Бул
Мед Консулт ООД няма да обработва Вашата кандидатура и Вашите лични данни
по такъв начин.
● право да възразите срещу обработката на личните Ви данни въз основа на
легитимен интерес.
Доколкото част от данните Ви се обработват въз основа на Вашето съгласие, Вие
също така имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на
съгласието не влияе върху законността на обработката, извършена въз основа на
даденото съгласие преди то да бъде оттеглено.
За да упражните гореспоменатите права, изпратете имейл на следния адрес: [email protected]